نتایج آزمونهای آنلاین برگزار شده در سایت گروه های آموزشی استان بوشهر

دریافت نتایج آزمونهای آنلاین برگزار شده در سایت گروه های آموزشی استان بوشهر

ردیف

نام آزمون

تاریخ برگزاری

دریافت نتایج

تعداد شرکت کننده

1

جامعه شناسی

27-11-1389

دریافت

33

2

اقتصاد

24-12-1389

دریافت

67

3

عربی رشته انسانی

25-01-1390

دریافت

50

4

عربی رشته ریاضی و تجربی

25-01-1390

دریافت

93

5

زبان انگلیسی سال اول متوسطه

14-02-1390

دریافت

16

6

زبان انگلیسی سال دوم متوسطه

14-02-1390

دریافت

17

7

زبان انگلیسی سال سوم متوسطه

14-02-1390

دریافت

18

8

زبان انگلیسی پیش دانشگاهی

14-02-1390

دریافت

17

9

فیزیک رشته ریاضی

14-02-1390

دریافت

43

10

فیزیک رشته تجربی

14-02-1390

دریافت

38

11

زیست شناسی دوم کودکیاری

18-02-1390

دریافت

40

12

زبان انگلیسی دبیران

10-10-1390

دریافت

19

13

روان شناسی دبیران

26-11-1390

دریافت

770

14

زبان انگلیسی دبیران

01-12-1390

دریافت

21

15

پایگاه کیفیت بخشی ادبیات فارسی - مرحله استانی- دبیران استان بوشهر

03-12-1390

دریافت

16

16

عربی

03-12-1390

دریافت

132

17

زمین شناسی سوم تجربی

07-12-1390

دریافت

104

18

زمین شناسی چهارم تجربی

07-12-1390

دریافت

70

19

راهبردهای نوین آموزشی دبیران علوم اجتماعی دوره راهنمایی

10-12-1390

دریافت

100

20

مطالعات اجتماعی اول متوسطه

17-12-1390

دریافت

2506

21

ریاضی ویژه دبیران

17-12-1390

دریافت

210

22

ریاضی دانش آموزان کلاس اول راهنمایی

24-12-1390

دریافت

141

23

ریاضی دانش آموزان کلاس دوم راهنمایی

24-12-1390

دریافت

103

24

ریاضی دانش آموزان کلاس سوم راهنمایی

24-12-1390

دریافت

106

25

آیین نامه اجرایی مدارس ویژه مدیران متوسطه

24-12-1390

دریافت

156

26

ریاضی ویژه دبیران متوسطه نظری

16-01-1391

دریافت

46

27

مسابقه قرآن سوره آل عمران

22-01-1391

دریافت

57

28

علوم اجتماعی چهارم ادبیات وعلوم انسانی

23-01-1391

دریافت

249

29

مسابقه كتاب خوانی دانش آموزی حريم ريحانه ويژه دختران

30-01-1391

دریافت

329

30

مسابقه كتاب خوانی دانش آموزی معجزات قرآن ويژه پسران

30-01-1391

دریافت

187

31

مسابقه ويژه دبیران اقتصاد و علوم اجتماعی

30-01-1391

دریافت

33

32

مسابقه زيست شناسی و آزمايشگاه سال دوم تجربی

30-01-1391

دریافت

576

33

مسابقه زبان انگلیسی اول دبیرستان

04-02-1391

دریافت

293

34

مسابقه زبان انگلیسی دوم دبیرستان

04-02-1391

دریافت

132

35

مسابقه زبان انگلیسی سوم دبیرستان

04-02-1391

دریافت

67

36

مسابقه زبان انگلیسی چهارم دبیرستان

04-02-1391

دریافت

32

37

فیزیک پایه دوم رشته ریاضی و تجربی

06-02-1391

دریافت

152

38

ریاضی دانش آموزان سال سوم رشته های فنی

20-02-1391

دریافت

9

39

ریاضی دانش آموزان سال سوم رشته ریاضی فیزیک

20-02-1391

دریافت

29

40

ریاضی دانش آموزان سال سوم رشته تجربی

20-02-1391

دریافت

68

41

پایگاه کیفیت بخشی ادبیات فارسی کشور - مرحله کشوری

20-02-1391

دریافت

562

42

پایگاه کیفیت بخشی ادبیات فارسی کشور - مرحله استانی

21-09-1391

دریافت

1301

43

حرفه و فن دبیران استان بوشهر

13-10-1391

دریافت

100

44

هنر دبیران دوره راهنمایی

27-10-1391

دریافت

14

45

مدیران متوسطه استان بوشهر

01-11-1391

دریافت

62

46

جغرافیای سوم راهنمایی دانش آموزان استان بوشهر

15-11-1391

دریافت

1150

47

روشهای یاددهی یادگیری دبیران علوم اجتماعی

30-11-1391

دریافت

107

48

تفسیر قران دبیران دینی عربی راهنمایی استان بوشهر

01-12-1391

دریافت

77

49

اعراب قران دبیران دینی عربی راهنمایی استان بوشهر

06-12-1391

دریافت

84

50

زمین شناسی دانش آموزان پایه سوم

13-12-1391

دریافت

12

51

علوم زمین دانش آموزان پایه چهارم

13-12-1391

دریافت

6

52

علوم تجربی دانش آموزان سوم راهنمایی

16-12-1391

دریافت

865

53

پایگاه کیفیت بخشی ادبیات فارسی کشور - مرحله کشوری

17-12-1391

دریافت

484

54

علوم تجربی دبیران راهنمایی استان بوشهر

20-12-1391

دریافت

100

55

تفسیر قران دبیران دینی عربی راهنمایی استان بوشهر - مرحله دوم

20-12-1391

دریافت

13

56

ریاضی دانش آموزان کلاس دوم راهنمایی

21-12-1391

دریافت

292

57

ریاضی دانش آموزان کلاس سوم راهنمایی

22-12-1391

دریافت

415

58

ریاضی دبیران راهنمایی استان بوشهر

26-12-1391

دریافت

59

59

زیست شناسی دانش آموزان سوم تجربی استان بوشهر

04-02-1391

دریافت

197

60

ریاضییات 1 دانش آموزان متوسطه نظری استان بوشهر

09-02-1392

دریافت

408

61

زیست شناسی دبیران استان بوشهر

11-02-1392

دریافت

6

62

عربی سال سوم

12-02-1392

دریافت

47

63

اقدام پژوهی

17-02-1392

دریافت

1466

64

مطالعات اجتماعی دبیران علوم اجتماعی استان بوشهر

30-09-1392

دریافت

57

65

تکامل موجودات زنده دبیران زیست شناسی استان بوشهر

11-10-1392

دریافت

7

66

تاریخ صدر اسلام دبیران تاریخ استان بوشهر

04-11-1392

دریافت

19

67

عربی دانش آموزان استان بوشهر

28-11-1392

دریافت

291

68

قوانین بین المللی حمل و نقل دریایی

12-12-1392

دریافت

30

69

علوم تجربی دانش آموزان سوم راهنمایی استان بوشهر

13-12-1392

دریافت

1001

70

درسنامه علوم قرانی

14-12-1392

دریافت

98

71

پایگاه کیفیت بخشی ادبیات فارسی کشور

15-12-1392

---

2472

72

علوم تجربی پایه هفتم

17-12-1392

دریافت

967

73

زیست شناسی دبیران استان بوشهر

21-12-1392

دریافت

16

74

تفسیر سوره انسان و قیامت

22-12-1392

دریافت

133

75

فیزیک چهارم تجربی و ریاضی

24-12-1392

دریافت

114

76

مبانی رفتار سازمانی ویژه مدیران مدارس

25-12-1392

دریافت

89

77

ریاضی دانش آموزان پایه هفتم استان بوشهر

18-01-1393

دریافت

179

78

ریاضی دانش آموزان پایه سوم استان بوشهر

19-01-1393

دریافت

158

79

ریاضی دبیران متوسطه اول استان بوشهر

21-01-1393

دریافت

66

80

شبکه و رایانه کار پیشرفته دبیران کامپیوتر

29-01-1393

دریافت

60

81

زیست شناسی : تکامل موجودات زنده

03-02-1393

دریافت

217

82

زبان فارسی 3

08-02-1393

دریافت

425

83

ریاضیات 2

10-02-1393

دریافت

476

84

زیست

17-10-1393

دریافت

10

85

مطالعات اجتماعی

09-11-1393

دریافت

--

86

صنایع شیمیایی

17-11-1393

دریافت

138

87

اقتصاد

27-11-1393

دریافت

22

88

علوم دریایی

30-11-1393

دریافت

41

89

علوم تجربی پایه هفتم

03-12-1393

دریافت

1554

90

تفسیر سوره مبارکه یاسین

18-12-1393

دریافت

284

91

تاریخ متوسطه دوم

19-12-1393

دریافت

433

92

ادبیات - قرابت معنایی

20-12-1393

دریافت

109

93

روان شناسی سوم ادبیات و علوم انسانی

20-12-1393

دریافت

49

94

زیست سلولی چهارم تجربی

20-12-1393

دریافت

45

95

علوم تجربی پایه هشتم

20-12-1393

دریافت

1220

96

تدبیر اول – تعالی مدیریت مدرسه - مدیران

25-12-1393

دریافت

105

97

زیست شناسی گیاهی ریون

19-01-1394

دریافت

12

98

شیمی معدنی

27-01-1394

دریافت

11

99

جغرافیای 2

01-02-1394

دریافت

34

100

زمین شناسی سال سوم

02-02-1394

دریافت

22

101

علوم تجربی دبیران متوسطه اول

06-02-1394

دریافت

60

102

اقتصاد دانش آموزان ادبیات وعلوم انسانی

07-02-1394

دریافت

105

103

علوم تجربی دانش آموزان متوسطه اول

10-11-1394

دریافت

13

104

آزمون آنلاین گروه هنر

12-11-1394

دریافت

36

105

جامعه شناسی 2 دانش آموزان کلاس سوم ادبیات و علوم انسانی

14-11-1394

دریافت

188

106

ریاضی سال سوم ریاضی

19-11-1394

دریافت

94

107

آزمون آنلاین کتابخوانی

30-11-1394

دریافت

5

108

راهبردهای نوین آموزشی

04-12-1394

دریافت

246

109

شیمی

06-12-1394

دریافت

34

110

فیزیک سال سوم

16-12-1394

دریافت

39

111

روان شناسی

16-12-1394

دریافت

23

112

علوم تجربی پایه نهم

17-12-1394

دریافت

1290

113

جغرافیا

18-12-1394

دریافت

24

114

صنایع شیمیایی

19-12-1394

دریافت

133

115

زمین شناسی

19-12-1394

دریافت

15

116

اقتصاد دانش آموزان رشته ادبیات وعلوم انسانی

25-01-1395

دریافت

55

117

زیست شناسی و آزمایشگاه 2

28-01-1395

دریافت

203

118

تاریخ شناسی چهارم انسانی

30-01-1395

دریافت

13

119

سالنامه گاد (آمادگی دفاعی )

06-02-1395

دریافت

57

120

راهنمای معلم پایه هفتم دبیران علوم تجربی

08-02-1395

دریافت

63

نتایج فوق بعد از تایید سرگروه های مربوطه در سایت قرار داده شده است
چنانچه در رابطه با نتایج فوق سوالی دارید می توانید با سرگروه مربوطه تماس بگیرید


مسعود صالحی - طراح و مدیر سایت گروه های آموزشی استان بوشهر