اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر
این بخش از سایت فعلا بسته شده است. مدیریت سایت دلیل این امر را در ادامه شرح داده است.
به دلیل انجام برخی تغییرات سایت امروز به طور موقت تعطیل می باشد
اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر - تلفن : 077133320384