نسبت های چهارگانه
تعداد بازدید از این موضوع : 9
حکیمه لیراوی آفلاین
دبیر

مشخصات کاربر
شماره کاربر: 2176
ارسال‌ها: 2
تاریخ عضویت: 02 آذر 1398
ارسال: #1
نسبت های چهارگانه

نسبت های چهارگانه:                                                           آب ویخ: تباین
شیعه ومسلمان : مطلق                                                         ایتالیایی وآسیایی: تباین
میوه ونارنجی: من وجه                                                         ایتالیایی واروپایی : مطلق
واجب ومستحب: تباین                                                         ایتالیایی ومسیحی: من وجه
میوه وترش: من وجه                                                          مهندس ومسیحی: من وجه
انسان وحیوان ناطق: تساوی                                                  نماز و واجب: من وجه
گیاه وسبز: من وجه                                                            نماز وروزه: تباین
آبله وبیماری: مطلق                                                            دانش آموز وکارگر: من وجه
امام وامامزاده: من وجه                                                        تصور جزئی وتصورکلی : تباین
انسان وطالب علم: مطلق                                                     دانشجو و باتقوا: من وجه
پزشک وانسان: مطلق
چرخ واتومبیل: تباین
خواننده وراننده: من وجه
جسم وسه بعدی: تساوی
روح ومادی: تباین
دست وپا: تباین
ایرانی وفارسی زبان: من وجه
مقتول وشهید: مطلق
مثلث وشکل سه ضلعی: تساوی
فقیرو ثروتمند: تباین
دایره ومنحنی الدور: مطلق
مرغ وتخم مرغ:تباین
جیوه وفلز مایع: تساوی
سنگ وسفید: من وجه
06 دى 1398 07:06 ب.ظ
ارسال پاسخ 


رفتن به سایر بخشهای سایت :

اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر - تلفن : 077133320384