رو شهای مختلف اندازه گیری فاصله های کیهانی
تعداد بازدید از این موضوع : 287
صدیقه قاسمی آفلاین
دبیر علوم تجربی

مشخصات کاربر
شماره کاربر: 1962
ارسال‌ها: 58
تاریخ عضویت: 14 دى 1394
ارسال: #1
رو شهای مختلف اندازه گیری فاصله های کیهانی

درحدود صدوپنجاه سال پیش از میلاد، ابرخس) ۱۹۰ تا ۱۲۰ پیش از میلاد(، فاصله زٔمین تا ماه را برحسب قطر
زمین به دست آورد. او روشی را به کار برد که یک قرن پیش از او، جسورترین اخترشناس یونانی، آریستارخوس،
پیشنهاد داد هبود. آریستارخوس متوجه شد هبود که انحنای سایه زٔمین، وقتی که از ماه می گذرد، باید ابعاد
نسبیِ زمین تا ماه را نشان دهد. با پذیرش این نظر و به کمک روش های هندسی می توان فاصله زٔمین تا ماه را
برحسب قطر زمین محاسبه کرد.
برای تعیین فاصله خورشید نیز، آریستارخوس، یک روش هندسی را ب هکار برد که ازنظر تئوری درست بود، اما
نیاز به اندازه گیری زاوی ههایی چندان کوچک داشت که جز با استفاده از وسایل امروزی ممکن نبود. هرچند که
ارقام او درست نبود، اما او نتیجه گرفت که خورشید دس تکم باید هفت برابر بزرگ تر از زمین باشد، و بنابراین
اندیشه گردش خورشید به دور زمین را، که در آن زمان باورِ رایج بود، غیرمنطقی دانست.
ستاره شناسان بعدی، حرکات اجرام آسمانی را برمبنای این نظریه مطالعه کردند که زمین ساکن است و در مرکز
عالم قرار دارد. نفوذ و سلطه این نظریه تا سال ۱۵۴۳ ، یعنی تا زمانی که کپرنیککتاب خود را منتشر کرد و با
پذیرش عقیده آریستارخوس، زمین را برای همیشه از مرکز جهان بودن بیرون راند، حاکم بود.
یکی دیگر از روش هایی که با آن می توان فاصله های کیهانی را محاسبه کرد، استفاده از روشاختلاف منظر است.
روش دیگر استفاده از مثلثات است. بطلمیوسبا استفاده از مثلثات توانست فاصله راه را از روی اختلاف منظر آن
تعیین کند و نتیجه اش با رقم پیشین، که ابرخس بدست آورده بود، تطبیق م یکرد.
البته امروزه روش های مختلف دیگری که خیلی دقیق تر از روش های فوق است، فاصله خورشید از زمین را ب هطور
متوسط تقریباً برابر ۵ ‚ ۱۴۹ میلیون کیلومتر به دست م یدهد. این فاصله میانگین را واحد نجومی A.UU)
می نامند و فاصله های دیگر منظومه خورشیدی را با این واحد می سنجند.
03 اسفند 1395 07:54 ب.ظ
ارسال پاسخ 


رفتن به سایر بخشهای سایت :

اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر - تلفن : 077133320384