اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر - تلفن : 077133320384