اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر
مشخصات دبیرخانه راهبری حسابداری کشور - نسخه قابل چاپ

+- اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر (http://bu-edugroup.ir/bu-edugroup/forum)
+-- بخش: گروه های آموزشی متوسطه کاردانش (/forumdisplay.php?fid=71)
+--- بخش: گروه های آموزشی متوسطه کاردانش (/forumdisplay.php?fid=72)
+---- بخش: گروه آموزشی حسابداری (/forumdisplay.php?fid=73)
+---- موضوعات: مشخصات دبیرخانه راهبری حسابداری کشور (/showthread.php?tid=8907)


مشخصات دبیرخانه راهبری حسابداری کشور - مسعود لغویان زاده - 09 مهر 1399 01:45 ب.ظ

دبیرخانه راهبری کشوری حسابداری مستقر در خوزستان
تلفن تماس:
06133332678
آدرس پستی:
اهواز.میدان ساعت .اداره کل آموزش و پرورش آدرس ایمیل dabirkhanekardaneshkhu@chmail.ir برای شاخه کاردانش