اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر
گروه (جدید) توسعه فرهنگ درس پژوهی و نظارت بالینی - نسخه قابل چاپ

+- اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر (http://bu-edugroup.ir/bu-edugroup/forum)
+-- بخش: گروه های آموزشی متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=174)
+--- بخش: گروه های آموزشی متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=175)
+---- بخش: گروه آموزشی درس پژوهی متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=243)
+---- موضوعات: گروه (جدید) توسعه فرهنگ درس پژوهی و نظارت بالینی (/showthread.php?tid=8884)


گروه (جدید) توسعه فرهنگ درس پژوهی و نظارت بالینی - زهرا ناصری خواه - 16 اردیبهشت 1399 11:06 ب.ظ

گروه (جدید) توسعه فرهنگ درس پژوهی و نظارت بالینی
این گروه با هدف توسعه فرهنگ درس پژوهی و نظارت بالینی در مدارس و همچنین به منظور به اشتراک گذاری روشها و فنون تدریس ایجاد شده است.

https://t.me/LessonStudyClinicalSupervision2