اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر
برنامه عملیاتی گروه آموزشی حسابداری کاردانش استان بوشهر - نسخه قابل چاپ

+- اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر (http://bu-edugroup.ir/bu-edugroup/forum)
+-- بخش: گروه های آموزشی متوسطه کاردانش (/forumdisplay.php?fid=71)
+--- بخش: گروه های آموزشی متوسطه کاردانش (/forumdisplay.php?fid=72)
+---- بخش: گروه آموزشی حسابداری (/forumdisplay.php?fid=73)
+---- موضوعات: برنامه عملیاتی گروه آموزشی حسابداری کاردانش استان بوشهر (/showthread.php?tid=8802)


برنامه عملیاتی گروه آموزشی حسابداری کاردانش استان بوشهر - مسعود لغویان زاده - 03 آبان 1398 11:01 ق.ظ

تقویم اجرایی و برنامه عملیاتی گروه حسابداری شاخه کاردانش استان بوشهر در سال تحصیلی 1399 1398