اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر
برنامه بازدید از مناطق - نسخه قابل چاپ

+- اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر (http://bu-edugroup.ir/bu-edugroup/forum)
+-- بخش: گروه های آموزشی متوسطه فنی و حرفه ای (/forumdisplay.php?fid=81)
+--- بخش: گروه های آموزشی متوسطه فنی و حرفه ای (/forumdisplay.php?fid=82)
+---- بخش: گروه آموزشی حسابداری (/forumdisplay.php?fid=83)
+---- موضوعات: برنامه بازدید از مناطق (/showthread.php?tid=8797)


برنامه بازدید از مناطق - سلمان ریشهری - 27 مهر 1398 11:15 ق.ظ

به پیوست برنامه بازدید از هنرستانهای مناطق گروه های فنی و حرفه ای و کاردانش ارسال می گردد