اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر
آزمایش های ساده فیزیک - نسخه قابل چاپ

+- اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر (http://bu-edugroup.ir/bu-edugroup/forum)
+-- بخش: گروه های آموزشی متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=174)
+--- بخش: گروه های آموزشی متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=175)
+---- بخش: گروه آموزشی علوم تجربی متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=177)
+----- بخش: مطالب علمی (/forumdisplay.php?fid=217)
+----- موضوعات: آزمایش های ساده فیزیک (/showthread.php?tid=8768)


آزمایش های ساده فیزیک - فرزانه مغدانی - 08 خرداد 1398 12:19 ب.ظ

ازمایش های ساده فیزیک