اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر
جلسه گروه های آموزشی - نسخه قابل چاپ

+- اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی استان بوشهر (http://bu-edugroup.ir/bu-edugroup/forum)
+-- بخش: گروه های آموزشی متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=174)
+--- بخش: گروه های آموزشی متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=175)
+---- بخش: گروه آموزشی هنر متوسطه اول (/forumdisplay.php?fid=182)
+---- موضوعات: جلسه گروه های آموزشی (/showthread.php?tid=5450)


جلسه گروه های آموزشی - ابراهیم احمدی نیا - 12 آذر 1393 10:31 ب.ظ

درروز سه شنبه 27/8/93 در سالن کنفرانس اداره کل آموزش و پرورش جلسه گروه های آموزشی دوره متوسطه اول با جناب آقای لشکر بلوکی معاون محترم مدیر کل دفتر دوره اول متوسطه و جناب آقای مشهدی کارشناس مسئول محترم گروه های آموزشی وزارت متبوع و مسئولین آموزش راهنمایی و تکنولوژی گروه های آموزشی اداره کل برگزارشد وموارد زیر مورد بررسی قرار گرفت.

1- جایگاه گروه های آموزشی در فرایند آموزش
2- تلاش جهت اختصاص اعتبارات بیشتر به گروه آموزشی
3- اختصاص ساعات بیشتر به گروه
4- اختصاص ساعت بیشتر به اداره کل جهت داشتن سر گروه آموزشی تمام دروس درتمام شهرستان ها
5-استفاده از توانمندی دبیران هنر شهرستانها در قبال داشتن سر گروه درس هنر

                                                                                                             احمدی نیا
                                                                                                  سرگروه درس هنر استان